Algemene Voorwaarden van Evelyne Vanraes

Laatste aanpassing: 23/03/2022

Evelyne Vanraes is een eenmanszaak gevestigd te 1840 Londerzeel, Linde 96 en is gekend onder het ondernemingsnummer 0644.463.149.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Evelyne Vanraes aan haar cliënten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

§2. De overeenkomst tussen Evelyne Vanraes en de cliënt komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de cliënt (email, Messenger, Whatsapp,…) of door aanmelding via de online boekingsmodule of het contactformulier op de website.

§3. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de client zich akkoord met de algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

§4. Evelyne Vanraes behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Een wijziging heeft geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Tarieven

§1. De gepubliceerde tarieven voor individuele begeleiding zijn inclusief BTW en enkel geldig voor particulieren. Professionele cliënten kunnen geen aanspraak maken op deze tarieven.

Individueel gesprek: €100-

Kerntalentenanalyse:
– 18 jaar : €295-
– 18 – 25 jaar: €395-
– > 25 jaar: €495-
– standaard verslag: €95-
– uitgebreid verslag: €195-

Combipakket kerntalentenanalyse + vijf individuele gesprekken: €800-

§2. De gepubliceerde tarieven voor webdesign en IT-ondersteuning zijn exclusief BTW.

Hosting:
– Starter: €100/jaar
– Business: €180/jaar
– Bussiness Pro: €265/jaar

Onderhoud:
– Mini: €135/jaar
– Standaard: €410/jaar
– Premium: €860/jaar

Bijkomende ondersteuning:
– Ad hoc: €75/u
– Pakket 6u: €330-
– Pakket 12u: €540-

§3. Evelyne Vanraes behoudt zich het recht deze tarieven op ieder moment te wijzigen. Een aanpassing heeft geen invloed op een reeds begonnen jaar of pakket.

§4. Voor elke andere dienstverlening die niet voorkomt in bovenstaande opsomming wordt een offerte op maat gemaakt. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

§5. De prijs heeft slechts betrekking op de in overeenkomst genoemde diensten. Eventuele werkzaamheden die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de cliënt door Evelyne Vanraes worden uitgevoerd worden tegen de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening gebracht.

§6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

§1. Voor individuele begeleiding van particulieren geldt een betalingsverplichting vooraf. De betaling dient te gebeuren ten laatste 48u voor de aanvang van de begeleiding.

§2. Voor alle andere dienstverlening is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar en dient de betaling, tenzij anders is overeengekomen, te gebeuren binnen dertig dagen na de factuurdatum.

§3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is en is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de eenendertigste dag na de factuurdatum.

§4. De cliënt dient het volledige bedrag van de dienst in één keer te voldoen, tenzij schriftelijk een betaling in termijnen is overeengekomen. Voor gespreide betalingen geldt een volledige betalingsverplichting.

Artikel 4. Annulatie en beëindiging van de overeenkomst

§1. Zowel Evelyne Vanraes als haar cliënten kunnen op elk ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden beëindigen.

§2. Een individueel begeleidingsgesprek voor particulieren kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden geannuleerd.

$3. In alle andere gevallen van opzegging door de cliënt vindt er geen terugbetaling plaats. Ook bij opzeggen van een gedeelte van een dienst blijft het volledige bedrag verschuldigd.

§4. Overschrijding van overeengekomen termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Evelyne Vanraes op, en geeft geen recht op schadevergoeding of terugbetaling.

§5. Bij opzegging door Evelyne Vanraes wordt het betaalde bedrag aan de cliënt terug betaald, met inhouding van de tot dan toe uitgevoerde prestaties.

§6 . Evelyne Vanraes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 5. Auteursrecht en intellectuele eigendom

§1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door Evelyne Vanraes aan de client ter beschikking gestelde materialen zoals documenten, teksten, verslagen, handleidingen, grafieken, websites, ontwerpen, foto’s,… berusten uitsluitend bij Evelyne Vanraes, tenzij anders is overeengekomen.

§2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Evelyne Vanraes mag de cliënt dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

§1. Evelyne Vanraes is tegenover de cliënt enkel aansprakelijk voor schade die direct en toonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Evelyne Vanraes.

§2. Evelyne Vanraes is niet aansprakelijk voor aan haar toegerekende indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die cliënten claimen opgelopen te hebben valt hieronder.

§3. De aansprakelijkheid van Evelyne Vanraes is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 7. Toepasselijk recht

§1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Evelyne Vanraes en haar cliënten, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de betrokken partij daar haar woonplaats heeft.

§2. In eerste instantie verbinden beide partijen zich ertoe om in geval van betwisting hun geschillen minnelijk te regelen.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

§1. In het geval u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan dit via email op het adres evelyne@evcc.be of via telefoon op het nummer +32 498 24 14 99.